Yoshitoshi - Tsuchiya Sōzō - Selection of One Hundred Warriors Tsuchiya Sōzō
Yoshitoshi - Uesugi Terutora Nyūdō Kenshin - Selection of One Hundred Warriors Uesugi Terutora Nyūdō Kenshin
Yoshitoshi - Aizu Kōmon Kagekatsu - Selection of One Hundred Warriors Aizu Kōmon Kagekatsu
Yoshitoshi - Susukida Hayato - Selection of One Hundred Warriors Susukida Hayato
Yoshitoshi - Shima Sakon Tomoyuki - Selection of One Hundred Warriors Shima Sakon Tomoyuki
Yoshitoshi - Komagine Hachibyōe - Selection of One Hundred Warriors Komagine Hachibyōe
Yoshitoshi - Ashikaga Yoshiteru-kō - Selection of One Hundred Warriors Ashikaga Yoshiteru-kō
Yoshitoshi - Hideyori-kō Kita-no-Kata - Selection of One Hundred Warriors Hideyori-kō Kita-no-Kata
Yoshitoshi - Negoro no Komitsucha - Selection of One Hundred Warriors Negoro no Komitsucha
Yoshitoshi - Reizei Hangan Takatoyo - Selection of One Hundred Warriors Reizei Hangan Takatoyo
Yoshitoshi - Masaki Taizen Tokiyoshi - Selection of One Hundred Warriors Masaki Taizen Tokiyoshi
Yoshitoshi - Ban Dan’emon - Selection of One Hundred Warriors Ban Dan’emon
Yoshitoshi - Tsuji Yahei Morimasa - Selection of One Hundred Warriors Tsuji Yahei Morimasa
Yoshitoshi - Obata Sukerokurō Nobuyo commits seppuku at Omiji temple. - Selection of One Hundred Warriors Obata Sukerokurō Nobuyo commits seppuku at Omiji temple.
Yoshitoshi - Ōtō no Miya (Morinaga Shinno), son of Emperor Go-Daigo, lifting a sedge hat over his head - Selection of One Hundred Warriors Ōtō no Miya (Morinaga Shinno), son of Emperor Go-Daigo, lifting a sedge hat over his head
Yoshitoshi - Shigeno Daisuke raising hand to brow - Selection of One Hundred Warriors Shigeno Daisuke raising hand to brow
Yoshitoshi - Katagiri Tōichi no Kami Katsumoto writing a document - Selection of One Hundred Warriors Katagiri Tōichi no Kami Katsumoto writing a document
Yoshitoshi - Kimura Nagashito no Kami Shigenari examining a helmet - Selection of One Hundred Warriors Kimura Nagashito no Kami Shigenari examining a helmet
Yoshitoshi - Gotō Matabei Mototsugu on horseback with banner of Naitō Masanaga. - Selection of One Hundred Warriors Gotō Matabei Mototsugu on horseback with banner of Naitō Masanaga.
Yoshitoshi - Sakuma Daigaku drinking blood from a severed head - Selection of One Hundred Warriors Sakuma Daigaku drinking blood from a severed head
Yoshitoshi - Sakai Kyuzō hurling a spear - Selection of One Hundred Warriors Sakai Kyuzō hurling a spear
Yoshitoshi - Hirate Kenmotsu raising a baton - Selection of One Hundred Warriors Hirate Kenmotsu raising a baton
Yoshitoshi - Onikojima Yatarō with two severed heads and sword. - Selection of One Hundred Warriors Onikojima Yatarō with two severed heads and sword.
Yoshitoshi - Saitō Kuranosuke bound with rope - Selection of One Hundred Warriors Saitō Kuranosuke bound with rope
Yoshitoshi - Akechi Samanosuke beside a cannon - Selection of One Hundred Warriors Akechi Samanosuke beside a cannon
Yoshitoshi - Hata no Kiriwaka supporting a comrade - Selection of One Hundred Warriors Hata no Kiriwaka supporting a comrade
Yoshitoshi - Sagino Ike Heikurō holding a severed head - Selection of One Hundred Warriors Sagino Ike Heikurō holding a severed head
Yoshitoshi - Mori Bōmaru - Selection of One Hundred Warriors Mori Bōmaru
Yoshitoshi - Mori Rikimaru - Selection of One Hundred Warriors Mori Rikimaru
Yoshitoshi - Kingo Chūnagon Hideaki - Selection of One Hundred Warriors Kingo Chūnagon Hideaki
Yoshitoshi - Kingo Chūnagon Hideaki - Selection of One Hundred Warriors Kingo Chūnagon Hideaki
Yoshitoshi - Kusunoki Masatsura, eldest son of Masashige, tightening armor with sash. - Selection of One Hundred Warriors Kusunoki Masatsura, eldest son of Masashige, tightening armor with sash.
Yoshitoshi - Tenkai Sōjō - Selection of One Hundred Warriors Tenkai Sōjō
Yoshitoshi - Tenkai Sōjō - Selection of One Hundred Warriors Tenkai Sōjō
Yoshitoshi - Shigeno Saemonsuke Yukimura giving water to a wounded soldier. - Selection of One Hundred Warriors Shigeno Saemonsuke Yukimura giving water to a wounded soldier.
Yoshitoshi - Mori Ranmaru (Nagayasu) by a window with a spear - Selection of One Hundred Warriors Mori Ranmaru (Nagayasu) by a window with a spear
Yoshitoshi - Katakura Kojūrō Munesada in battle dress facing left. - Selection of One Hundred Warriors Katakura Kojūrō Munesada in battle dress facing left.
Yoshitoshi - Hashiba Taikō Toyotomi Hideyoshi Kō holding a child on his shoulder. - Selection of One Hundred Warriors Hashiba Taikō Toyotomi Hideyoshi Kō holding a child on his shoulder.
Yoshitoshi - Date Shōshō Masamune in armor looking at banner. - Selection of One Hundred Warriors Date Shōshō Masamune in armor looking at banner.
Yoshitoshi - Odera Sagami holding sword with impaled head. - Selection of One Hundred Warriors Odera Sagami holding sword with impaled head.
Yoshitoshi - Torii Hikoemon Mototada shooting himself with rifle. - Selection of One Hundred Warriors Torii Hikoemon Mototada shooting himself with rifle.
Yoshitoshi - Sagara Tōtomi no Kami peering over pile of mats. - Selection of One Hundred Warriors Sagara Tōtomi no Kami peering over pile of mats.
Yoshitoshi - Akashi Gidayu loading rifle in rain. - Selection of One Hundred Warriors Akashi Gidayu loading rifle in rain.
Yoshitoshi - Hida no Tatewaki waring a red wig. - Selection of One Hundred Warriors Hida no Tatewaki waring a red wig.
Yoshitoshi - Kan Izumi aiming rifle from behind rice bales. - Selection of One Hundred Warriors Kan Izumi aiming rifle from behind rice bales.
Yoshitoshi - Geki Magohachi in smoke and rifle fire. - Selection of One Hundred Warriors Geki Magohachi in smoke and rifle fire.
Yoshitoshi - Suzuki Magoichi leaning on a spear and eating a riceball. - Selection of One Hundred Warriors Suzuki Magoichi leaning on a spear and eating a riceball.
Yoshitoshi - Amanoya Rihei bound to a post. - Selection of One Hundred Warriors Amanoya Rihei bound to a post.
Yoshitoshi - Sugenoya Kuemon supporting himself in wind on sword. - Selection of One Hundred Warriors Sugenoya Kuemon supporting himself in wind on sword.
Yoshitoshi - Suzuki Hida-no-Kami Shigeyuki aiming pistol. - Selection of One Hundred Warriors Suzuki Hida-no-Kami Shigeyuki aiming pistol.
Yoshitoshi - Horii Tsune’emon crucified. - Selection of One Hundred Warriors Horii Tsune’emon crucified.
Yoshitoshi - Shigeno Yozaemon and an exploding shell. - Selection of One Hundred Warriors Shigeno Yozaemon and an exploding shell.
Yoshitoshi - Miki Ushinosuke ducking a bullet. - Selection of One Hundred Warriors Miki Ushinosuke ducking a bullet.
Yoshitoshi - Shingu Samanosuke Masanaga raising sword in rain. - Selection of One Hundred Warriors Shingu Samanosuke Masanaga raising sword in rain.
Yoshitoshi - Gamō Daizen with hat tied around neck - Selection of One Hundred Warriors Gamō Daizen with hat tied around neck
Yoshitoshi - Kosuge Gorobei peering around post - Selection of One Hundred Warriors Kosuge Gorobei peering around post
Yoshitoshi - Matsubara Kyubei in armor leaning on spear - Selection of One Hundred Warriors Matsubara Kyubei in armor leaning on spear
Yoshitoshi - Tanaka Kanhachi falling in mud - Selection of One Hundred Warriors Tanaka Kanhachi falling in mud
Yoshitoshi - Tarao Hanzaemon creeping below rifle fire - Selection of One Hundred Warriors Tarao Hanzaemon creeping below rifle fire
Yoshitoshi - Saōdō Gempachi in armor holding a standard - Selection of One Hundred Warriors Saōdō Gempachi in armor holding a standard
Yoshitoshi - Matsunaga Harumatsu raising hands - Selection of One Hundred Warriors Matsunaga Harumatsu raising hands
Yoshitoshi - Iwama Kokuma with painting of bloody head on jacket. - Selection of One Hundred Warriors Iwama Kokuma with painting of bloody head on jacket.
Yoshitoshi - Sakuma Dennai - Selection of One Hundred Warriors Sakuma Dennai
Yoshitoshi - Shibata Iga no Kami Katsutoyo - Selection of One Hundred Warriors Shibata Iga no Kami Katsutoyo
Yoshitoshi - Inoue Gorōbei - Selection of One Hundred Warriors Inoue Gorōbei
Yoshitoshi - Munakata Kamon - Selection of One Hundred Warriors Munakata Kamon
Yoshitoshi - Wakasa tsubone - Selection of One Hundred Warriors Wakasa tsubone
Scroll to Top