Kira Kazusanosuke Minamoto no Yoshihide (Kira Kōzuke no Suke)

Artist: Tsukioka Yoshitoshi
Woodblock Print Name: Kira Kazusanosuke Minamoto no Yoshihide (Kira Kōzuke no Suke)
Series Number: #02
Date: 2/1869
Description: Kira Kozuke-no-suke, also known as Moronao, insulted Asano and forced him to draw his sword in the court.
Series: Historical Biographies of the Loyal Retainers
Yoshitoshi - Kira Kazusanosuke Minamoto no Yoshihide (Kira Kōzuke no Suke) - Historical Biographies of the Loyal Retainers

← Back