Yômei Gate at Nikkô (Yômei-mon)

Artist: Yoshida Hiroshi

Name: Yômei Gate at Nikkô (Yômei-mon)

Date: 1937

Source: Museum of Fine Arts

Hiroshi Yoshida - Yômei Gate at Nikkô (Yômei-mon)

← Back