Three Little Islands (Mittsu kojima), from the series Inland Sea (Seto Naikai)

Artist: Yoshida Hiroshi

Name: Three Little Islands (Mittsu kojima), from the series Inland Sea (Seto Naikai)

Date: 1930

Source: Museum of Fine Arts

Hiroshi Yoshida - Three Little Islands (Mittsu kojima), from the series Inland Sea (Seto Naikai)

← Back