The Golden Pavilion (Kinkaku)

Artist: Yoshida Hiroshi

Name: The Golden Pavilion (Kinkaku)

Date: 1933

Source: Museum of Fine Arts

Hiroshi Yoshida - The Golden Pavilion (Kinkaku)

← Back