Snow at Kashiwabara (Kashiwabara no yuki)

Artist: Yoshida Hiroshi

Name: Snow at Kashiwabara (Kashiwabara no yuki)

Date: 1927

Source: Museum of Fine Arts

Hiroshi Yoshida - Snow at Kashiwabara (Kashiwabara no yuki)

← Back