Shinobazu Pond

Artist: Yoshida Hiroshi

Name: Shinobazu Pond

Date: 1928.

Description: “Tokyo Juni Dai; Shinobazu Ike”. From the series, Twelve Scenery of Tokyo, Shinobazu Pond.

Hiroshi Yoshida - Shinobazu Pond

← Back