Kajiyashiki

Artist: Yoshida Hiroshi

Name: Kajiyashiki

Date: 1929

Source: Museum of Fine Arts

Hiroshi Yoshida - Kajiyashiki

← Back