Glittering Sea (Hikaru umi), from the series Inland Sea (Seto naikai shû)

Artist: Yoshida Hiroshi

Name: Glittering Sea (Hikaru umi), from the series Inland Sea (Seto naikai shû)

Date: 1926

Source: Museum of Fine Arts

Hiroshi Yoshida - Glittering Sea (Hikaru umi), from the series Inland Sea (Seto naikai shû)

← Back