Takatsudo – Joshu

Artist: Kawase Hasui

Name: Takatsudo – Joshu

Date: 1941.

Description: “Kataskudo, Joshu” Scenic view of Takatsudo river in Joshu province.

Hasui Kawase - Takatsudo – Joshu

← Back